Hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 4620 về việc hợp đồng lao động (HĐLĐ) làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các vị trí việc làm xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước đảm bảo kinh phí chi hoạt động (trừ vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế).

Để chấn chỉnh việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, ngày 13.5.2021, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 2782 yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch UBND cấp huyện không thực hiện việc HĐLĐ làm nhiệm vụ của công chức, viên chức trái quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, hiện nay các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy, biên chế theo quy định nên việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác (trừ các vị trí việc làm viên chức hành chính thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục) chưa thể thực hiện được.

Để giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong thời gian chờ UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng viên chức, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch UBND cấp huyện hướng dẫn các đối tượng HĐLĐ làm cam kết chấm dứt HĐLĐ nộp cho cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trước khi tham dự kỳ tuyển dụng viên chức (trừ giáo viên và y tế).

Đồng thời thực hiện việc chấm dứt HĐLĐ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các vị trí việc làm xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động (trừ giáo viên và viên chức y tế) ngay sau khi UBND tỉnh công nhận kết quả trúng tuyển viên chức theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

TAGS