Núi Thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

VĂN PHIN |

Huyện ủy Núi Thành vừa có Văn bản số 129/2020 về thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2021.

Theo đó, tiêu chuẩn nhân sự rà soát, đưa vào bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 phải là cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực công tác và uy tín, hoàn thành tốt nhiệm vụ đang đảm nhận. Nhân sự đưa vào quy hoạch cấp ủy và các chức danh cán bộ ở xã, thị trấn, cấp trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội ở huyện phải tốt nghiệp đại học chuyên môn (không phân biệt đại học chính quy hay tại chức) và trung cấp lý luận chính trị trở lên. Nhân sự đưa vào quy hoạch cấp ủy huyện phải tốt nghiệp đại học chuyên môn và cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị. Lưu ý các trường hợp nêu trên nếu đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, chưa đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị, nhưng có triển vọng phát triển tốt, tín nhiệm cao vẫn được đưa vào quy hoạch để xem xét cử đi đào tạo chính trị theo quy định.

TAGS