Tây Giang yêu cầu khẩn trương áp dụng phần mềm hành chính công

HIỀN THÚY |

(QNO) - UBND huyện Tây Giang vừa yêu cầu thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND huyện và chủ tịch UBND 10 xã tăng cường sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp xã.

UBND huyện yêu cầu khẩn trương triển khai áp dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung (phần mềm hành chính công), dịch vụ công trực tuyến tại các đơn vị, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, UBND các xã để phục vụ công tác tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và trả kết quả trên hệ thống phần mềm hành chính công của huyện.

Trước ngày 10.4.2021, thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND huyện và chủ tịch UBND 10 xã phải nghiêm túc triển khai áp dụng hệ thống phần mềm. Ngành chuyên môn theo dõi, giám sát tiến độ áp dụng phần mềm, định kỳ ngày 15 hằng tháng thống kê, báo cáo kết quả thực hiện.

TAGS