Thành lập Phòng Thi đua - khen thưởng thuộc Sở Nội vụ

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1826 thành lập Phòng Thi đua - khen thưởng trên cơ sở tổ chức lại Ban Thi đua - khen thưởng.

Theo đó, Phòng Thi đua - khen thưởng là tổ chức hành chính thuộc Sở Nội vụ, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo của Phó Giám đốc sở theo sự phân công của Giám đốc sở. Phòng có trách nhiệm phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.7.2021.

TAGS