Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

AN BÌNH |

(QNO) - Năm 2021, Quảng Nam tập trung nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp; thực hiện quản trị nhà nước theo mô hình hiện đại, mô hình chính quyền điện tử; nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đây là những mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Bên cạnh đó, Quảng Nam cũng đặt mục tiêu tiếp tục duy trì, nâng cao thứ hạng đối với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Cải thiện căn bản thứ hạng chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT INDEX). Tiếp tục xác định người dân và doanh nghiệp là đối tượng phục vụ của chính quyền các cấp, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp.

Kế hoạch đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách công vụ, tài chính công, xây dựng và phát triển chính phủ điện tử. Trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính; đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tăng cường các hình thức thông tin, tương tác với người dân; đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, công vụ, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức...

TAGS