Triển khai các biểu mẫu báo cáo kinh tế - xã hội lên hệ thống LRIS

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 2264 yêu cầu triển khai chính thức các biểu mẫu báo cáo kinh tế - xã hội (KT-XH) đã chuẩn hóa lên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh (LRIS).

Công văn nêu rõ, hiện nay hệ thống LRIS đã vận hành. Để triển khai hiệu quả hệ thống LRIS trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương khẩn trương, chủ động truy cập vào hệ thống LRIS tại địa chỉ: baocao.quangnam.gov.vn để cập nhập thông tin và báo cáo số liệu về KT-XH theo đúng nội dung và yêu cầu của UBND tỉnh. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh và Viễn thông Quảng Nam trong vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống.

Thời hạn các sở, ban ngành, địa phương gửi báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 25 của tháng cuối kỳ báo cáo, trừ trường hợp có quy định khác. Yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương cập nhật số liệu chuẩn xác, kịp thời lên hệ thống LRIS và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung báo cáo.

Chủ động xác định các chỉ tiêu KT-XH chủ yếu theo lĩnh vực được phân công để tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để cung cấp thông tin, dữ liệu cần thiết cho lãnh đạo tỉnh khi có yêu cầu.

Sở KH-ĐT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh hàng tháng cung cấp thông tin, dữ liệu chuẩn xác để cập nhật lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh, Viễn thông Quảng Nam theo dõi tình hình cập nhật thông tin, dữ liệu về các chỉ tiêu KT-XH hàng tháng, quý, 6 tháng, năm lên hệ thống LRIS.

Viễn thông Quảng Nam trên cơ sở số liệu do các sở, ban, ngành, địa phương cập nhật lên hệ thống LRIS để khẩn trương xử lý và kết xuất ra bằng hình ảnh, bảng biểu trực quan, sinh động... tình hình KT-XH của tỉnh, phục vụ tốt sự chỉ đạo, điều hành.

TAGS