Từ 1.3.2020 thực hiện văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy

T.S |

UBND tỉnh vừa có Công văn số 672/UBND-KGVX ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy, theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ. Có 26 văn bản điện tử được yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai gửi/nhận không kèm bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, áp dụng từ ngày 1.3.2020. Trong đó có 4 loại văn bản thuộc nhóm văn bản quy phạm pháp luật, gồm: thông tư; thông tư liên tịch; nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, huyện, xã; quyết định của UBND cấp tỉnh, huyện, xã. Có 22 loại văn bản thuộc nhóm văn bản hành chính, gồm: nghị quyết (cá biệt); quyết định (cá biệt); chỉ thị; quy chế; quy định; thông cáo; thông báo; hướng dẫn; chương trình; kế hoạch; phương án; đề án; dự án; báo cáo; tờ trình; công văn; công điện; giấy ủy quyền; giấy mời; phiếu gửi; phiếu chuyển; phiếu báo.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với đơn vị phát triển phần mềm quản lý văn bản điều hành Q-office đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật, liên thông văn bản, đáp ứng đúng yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định. Đồng thời chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử; hằng tháng, thống kê số liệu gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó đánh giá tình hình, nêu rõ nguyên nhân, giải pháp thúc đẩy, báo cáo UBND tỉnh. UBND tỉnh cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống hành chính nhà nước thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy theo danh mục đã ban hành.

Công văn của UBND tỉnh cũng nêu rõ, văn bản quy phạm pháp luật theo danh mục nêu trên chỉ gửi bản giấy đến: cơ quan kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan đăng công báo, đăng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Danh mục trên không áp dụng với các loại văn bản sau: văn bản, hồ sơ thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; văn bản, hồ sơ bắt buộc phải gửi bản giấy theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật mức luật, nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản, hồ sơ có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hóa, bao gồm bản đồ, bản vẽ thiết kế, ấn phẩm, vật phẩm...; văn bản, hồ sơ liên quan đến quy hoạch, tài chính, tổ chức, bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức.

TAGS