Từ ngày 6.10, UBND tỉnh triển khai họp không dùng giấy tờ

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 2.10, UBND tỉnh ban hành Công văn 5751/UBND-TH về việc triển khai họp không dùng giấy tờ.

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU (ngày 9.5.2019) của Tỉnh ủy về tăng cường ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí trong tổ chức các cuộc họp của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất không sử dụng giấy tờ trong các cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức kể từ ngày 6.10.2020 (trước mắt thực hiện thí điểm tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9.2020).

Các nội dung, tài liệu họp sẽ được Văn phòng UBND tỉnh gửi cùng với giấy mời họp qua địa chỉ website: vpubnd.quangnam.vn. Các sở, ban ngành, địa phương sử dụng máy tính truy cập vào địa chỉ này và tải tài liệu về nghiên cứu, phục vụ các cuộc họp.

TAGS