đơn vị sự nghiệp công lập

Gia hạn chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ đến ngày 1/4/2023

CHÂU NỮ |

(QNO) – Hôm nay 9/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8322 yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương thông báo và thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ hưởng lương từ ngân sách nhà nước kể từ ngày 1/4/2023. 

Quảng Nam yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập

ĐÔNG YÊN |

(QNO) – UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1917 về việc chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

[Infographic] - Năm 2022, giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Theo Công điện số 209/CĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành về việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, cơ quan ngang bộ… thì trong năm 2022 giảm tối thiểu 10% số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập.

99% đơn vị sự nghiệp công lập ở Quảng Nam thực hiện cơ chế tự chủ

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam có 896/905 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ, chiếm 99%. Quảng Nam cũng thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan nhà nước cho 533/543 đơn vị, đạt 98,15%.

Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 19.7, Sở Nội vụ ban hành Công văn 1492 đề nghị thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trực thuộc UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung triển khai Đề án sắp xếp, kiện toàn các ĐVSNCL trên địa bàn Quảng Nam theo Quyết định số 1947 ngày 13.7 của UBND tỉnh (gọi tắt là Đề án 1947).

Sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập

THỤC AN |

(QNO) - Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 13.7.2021. 

Từ năm 2017 đến nay, Quảng Nam giảm 110 đơn vị sự nghiệp công lập

CHÂU NỮ |

* Tinh giản 12% biên chế

(QNO) - Quảng Nam hiện có 905 đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), giảm 165 đơn vị (tương ứng 15,4%) so với năm 2015. Riêng từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh giảm được 110 đơn vị.

Thực hiện quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong các tổ chức hội thuộc UBND tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 03/2021 và sẽ có hiệu lực từ ngày 15.3 tới.

Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

HÒA TIÊN |

(QNO) - Ngày 22.1.2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 421/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7.10.2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Xét tuyển viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4466/UBND-NC (ngày 5.8.2020) về xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư.

Giao hơn 30.700 biên chế làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2045/QĐ-UBND giao biên chế công chức trong các tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 thuộc các sở, ban ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố.