Phạm Phú Thứ

Những bản tấu chói rạng lòng son

DUY HIỂN |

Với tiết tháo cương trực, tấm lòng tận trung được hun đúc bởi tư duy đổi mới và lòng yêu nước nhiệt thành, những tấu sớ của Phạm Phú Thứ dâng lên vua Tự Đức có văn phong rất riêng và giá trị  lịch sử, tư tưởng quý giá.

Phạm Phú Thứ - di sản văn hoá xứ Quảng

NGUYỄN THỊ THANH THẢO |

(QNO) - Tại Thư viện Quảng Nam, rất nhiều tư liệu quý về dư địa chí, lịch sử, văn hóa, danh nhân -  đặc biệt là các đầu sách về đất và người xứ Quảng vẫn mỗi ngày âm thầm chờ bạn đọc tri âm. “Cùng đọc sách” tuần này giới thiệu “Phạm Phú Thứ toàn tập”, một tác phẩm đậm tinh thần tài hoa bản địa xứ Quảng.