Tăng cường sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử

BTV |

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử.

Chỉ thị này nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cần tập trung hoàn thành và thực hiện tốt việc đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung của tỉnh để giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật trạng thái hồ sơ thủ tục và liên thông dữ liệu đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được theo dõi tình hình thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

Đối với các đơn vị, địa phương chưa kiện toàn Bộ phận Một cửa, khẩn trương tổ chức lại Bộ phận này theo đúng tinh thần Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23.11.2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61 (Thông tư số 01). Đồng thời, chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính.

Các đơn vị, địa phương nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính; khắc phục ngay tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để xảy ra tình trạng chậm, trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các bộ phận liên quan tiến hành chuyển đổi hồ sơ giấy thành hồ sơ điện tử tại Bộ phận Một cửa các cấp; đồng thời, chuẩn hóa, sơ đồ hóa hệ thống quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính liên thông, cải tiến để áp dụng thống nhất trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh...

Theo đánh giá của UBND tỉnh, hiện nay, việc khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh tại các Sở, ban, ngành và địa phương còn hạn chế. Tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ, quá thời hạn quy định, đặc biệt là trên lĩnh vực đất đai ở tuyến huyện chưa được khắc phục. Chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, địa phương trên một số lĩnh vực chưa đảm bảo, còn hình thức. Nhiều hồ sơ thủ tục hành chính liên thông giữa cơ quan chuyên môn cấp tỉnh với các cơ quan ngành dọc, liên thông thủ tục hành chính giữa các cơ quan có thẩm quyền không cùng cấp hành chính bị gián đoạn, không bảo đảm được thời gian giải quyết.

Việc tiếp nhận thủ tục hành chính theo phương thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh đạt hiệu quả thấp, số lượng hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức 4 còn chưa đạt Kế hoạch đề ra và chưa được người dân quan tâm, sử dụng. Nhiệm vụ triển khai vận hành Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia vẫn còn khá lúng túng và bị động. Việc thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 16.1.2019 của UBND tỉnh vẫn còn chậm.

Đáng chú ý, đến nay vẫn còn nhiều đơn vị, địa phương và gần 50% UBND cấp xã vẫn chưa sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung của tỉnh để giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật thông tin, trạng thái hồ sơ thủ tục, liên thông dữ liệu theo quy định.