Thành lập Tổ công tác theo dõi, đánh giá thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Tổ công tác theo dõi, rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách của tỉnh.

Tổ công tác do ông Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở Tư pháp làm tổ trưởng cùng với đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND tỉnh và các sở ngành. Tổ giúp việc Tổ công tác do ông Trương Bốn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm tổ trưởng. Nhiệm vụ Tổ công tác là tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các sở, ban ngành đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2730/UBND-TH ngày 21.5.2020.

Ngoài ra, tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan thực hiện công tác rà soát để kịp thời đánh giá kết quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian qua; đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian đến (tiếp tục thực hiện, dừng thực hiện, công bố hết hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp). Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác rà soát pháp luật theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

TAGS