sở hữu trí tuệ

Đăng ký nhãn hiệu tập thể cho bưởi da xanh Nông Sơn

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh đã cho phép Hợp tác xã Dịch vụ - nông nghiệp xanh Nông Sơn được sử dụng địa danh “Nông Sơn” để đăng ký quyền sở hữu công nghiệp dưới hình thức nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm bưởi da xanh của huyện Nông Sơn và xác nhận bản đồ vị trí địa lý tương ứng với vùng sản xuất sản phẩm.

Xây dựng chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện chiến lược sở hữu trí tuệ, chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.