Tây Giang phối hợp tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội

H.L |

Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Tây Giang đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2021 - 2025. 

Hai đơn vị sẽ phối hợp tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT trong các hội nghị báo cáo viên cấp huyện, trong đó chú trọng vào những nội dung Luật BHXH, Luật BHYT; những chủ trương, chính sách, quy định mới của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về BHXH, BHYT. Xây dựng tin, bài có nội dung phù hợp để đăng tải trên Bản tin thông báo nội bộ do Huyện ủy Tây Giang phát hành làm tài liệu sinh hoạt cho chi bộ trong toàn Đảng bộ huyện.

Hàng tháng cung cấp tin bài, tài liệu phục vụ tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của huyện; biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền tại hội nghị tuyên truyền cấp xã. Kịp thời biểu dương mô hình tiêu biểu, cách làm hay và phê phán những cơ quan, đơn vị, cá nhân chưa quan tâm đúng mức đến công tác này bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và người dân về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, từ đó tích cực tham gia BHXH, BHYT. 

TAGS