Rà soát, đề xuất thủ tục hành chính giải quyết ngay trong ngày

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 9.6, UBND tỉnh có Công văn 3705 về việc rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện thí điểm trả kết quả ngay trong ngày.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, đề xuất ít nhất 10% tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương để thực hiện thí điểm trả kết quả ngay trong ngày; ít nhất 10% tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành. Gửi đề xuất về Sở Nội vụ trước ngày 20.6.2022.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục TTHC thực hiện thí điểm trả kết quả ngay trong ngày và danh mục TTHC cắt giảm ít nhất 10% thời gian giải quyết trước ngày 10.7.2022 để triển khai trên toàn tỉnh.

Trong công văn, UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ còn tồn đọng, trễ hạn trên phần mềm một cửa điện tử; lựa chọn nhóm TTHC có số lượng hồ sơ phát sinh nhiều để tập trung đẩy mạnh thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong thực hiện cải cách hành chính. Quy định rõ trách nhiệm của trưởng, phó phòng chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và công chức, viên chức trong giải quyết TTHC. Xác định đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cán bộ, công chức, viên chức.

TAGS