Triển khai tổng kết cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020

HÒA TIÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 989/KH-UBND triển khai tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 - 2020.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm đánh giá toàn diện kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8.11.2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4.2.2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 2.6.2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27.4.2016 của Tỉnh ủy (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Bên cạnh đó, tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh và phân tích cụ thể các tồn tại, hạn chế để đề xuất giải pháp khắc phục. Đồng thời xác định các nhiệm vụ, mục tiêu CCHC giai đoạn 2021 - 2030 phù hợp với thực tế của tỉnh và yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 - 2020 theo đề cương và phụ lục kèm theo kế hoạch và gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 20.4.2020; các Sở Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Thông tin - truyền thông, Khoa học - công nghệ và Văn phòng UBND tỉnh xây dựng nội dung báo cáo chuyên đề theo các lĩnh vực CCHC được phân công phụ trách, theo dõi và hoàn thành trước ngày 10.5.2020; việc tổ chức hội nghị tổng kết và xây dựng báo cáo tổng kết gửi Bộ Nội vụ hoàn thành trước ngày 20.6.2020.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổng kết, đánh giá phải bảo đảm tính toàn diện, khoa học, thực chất trên tất cả lĩnh vực CCHC (có số liệu thống kê chính xác, cụ thể). Tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; đề xuất các mục tiêu, giải pháp phù hợp cho giai đoạn 2021 - 2030.