Kiểm tra, rà soát văn bằng của cán bộ, công chức, viên chức

CHÂU NỮ |

Để thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ theo đúng quy định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành công văn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện việc tổng kiểm tra, rà soát, đối chiếu các loại văn bằng gồm: bằng tốt nghiệp THPT; bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên môn; giấy chứng nhận, bằng tốt nghiệp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị và tương đương. 

Trên cơ sở đó, kịp thời phát hiện những văn bằng không đúng quy định, có giải pháp xử lý theo thẩm quyền phân cấp quản lý cán bộ, báo cáo về Ban cán sự đảng UBND tỉnh (đối với các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước); Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đối với các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các huyện, thị, thành ủy và tương đương) trước ngày 30.11.2020. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tự kiểm tra, rà soát và xử lý sai phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp kết quả tự kiểm tra, rà soát và xử lý của các cơ quan, đơn vị; xem xét thẩm tra (đối với các trường hợp cần thiết) báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 31.12.2020 để theo dõi, chỉ đạo.